گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۷۳


یک بار دگر قبول کن بندگیم
رحم آر بدین عجز و پراکندگیم
گر باد دگر ز من خلافی بینی
فریاد مرس به هیچ درماندگیم