گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۷۵


یک چند به کودکی به استاد شدیم
یک چند بروی دوستان شاد شدیم
پایژان حدیث ما شنو که چه شد
چون ابر درآمدیم و بر باد شدیم