گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۷۸


آمد دل من بهر نشانم گفتن
گفتا ز برای او چه دانم گفتن
گفتا که از آن دو چشم یک حرف بگوی
گفتا که دو چشم را چه تانم گفتن