گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۸۴


آن کیست کز این تیر نشد همچو کمان
وز زخم چنین تیر گرفتار چنان
وانگه خبر یافت که این پای بکوفت
از دست هوای خود نشد دست زنان