گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۸۷


از بسکه فساد و ابلهی زاد از من
در عمر کسی نگشت دلشاد از من
من طالب داد و جمله بیداد از من
فریاد من از جمله و فریاد از من