گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۸۹


از روز شریفتر شد از وی شب من
وز روح لطیفتر این قالب من
رفت این لب من تا لب او را بوسد
از شهد شکر نبود جای لب من