گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۹۱


اسرار مرا نهانی اندر جان کن
احوال مرا ز خویش هم پنهان کن
گر جان داری مرا چو جان پنهان کن
وین کفر مرا پیشرو ایمان کن