گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۹۲


امروز مراست روز میدان منشین
میتاز چو گوی پیش چوگان منشین
مردی بنمای و همچو حیران منشین
امروز قیامت است ای جان منشین