گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۹۵


ای بی‌تو حرام زندگانی ای جان
خود بی‌تو کدام زندگانی ای جان
سوگند خورم که زندگانی بی‌تو
مرگست به نام زندگانی ای جان