گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۹۸


ای جان منزه ز غم پالودن
وی جسم مقدس ز غم فرسودن
ای آتش عشقی که در آن میسوزی
خود جنت و فردوس تو خواهد بودن