گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۰۰


ای خورده مرا جگر برای دگران
دانم که همین کنی برای دگران
من باد رهی بدم تو راهم دادی
من رستم از این واقعه وای دگران