گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۰۳


ای در دو جهان یگانه تعجیل مکن
در رفتن چون زمانه تعجیل مکن
مگریز سوی کرانه تعجیل مکن
از خانهٔ ما به خانه تعجیل مکن