گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۰۶


ای دل چه شدی ز دست دستی میزن
دست از هوس عشوه‌پرستی میزن
گوئیکه چه ره زنم چو من دست زنم
چون نرگس مستش ره‌مستی میزن