گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۰۷


ای دوست قبولم کن و جانم بستان
مستم کن و از هر دو جهانم بستان
با هرچه دلم قرار گیرد بیتو
آتش به من اندر زن و آنم بستان