گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۱۱


ای زخم تو خوشتر از دوای دگران
امساک تو بهتر از عطای دگران
ای جور تو بهتر از وفای دگران
دشنام تو بهتر از ثنای دگران