گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۱۴


ای شاه تو مات گشته را مات مکن
افتادهٔ توست جز مراعات مکن
گر غرقهٔ جرم است مجازات مکن
از بهر خدا قصد مکافات مکن