گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۱۵


ای عادت تو خشم و جفا ورزیدن
وز چشم تو شاید این سخن پرسیدن
زینگونه که ابروی تو با چشم خوش است
او را ز چه رو نمیتواند دیدن