گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۱۶


ای عادت عشق عین ایمان خوردن
نی غصهٔ نان و غصهٔ جان خوردن
آن مائده چون زر و زو شب بیرونست
روزه چه بود صلای پنهان خوردن