گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۱۷


ای عاشق گفتار و تفاصیل سخن
ای گر ز سخنوران قهارهٔ کن
روزیت چو نیست علم نونو هله ور
ای کهنه فروش در سخنهای کهن