گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۱۸


ای عالم دل از تو شده قابل جان
حل کرده صفات ذات تو مشکل جان
عقل و دل و فهم از تو شده حاصل جان
جان جانی و عقل جان و دل جان