گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۱۹


ای عشق تو در جان کسی و آن کس من
ای درد تو درمان کسی و آن کس من
گوئی بینم لب ترا چون لب خویش
مجروح به دندان کسی و آن کس من