گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۲۲


ای لعل لبت معدن شکر چیدن
وز چشم تو نور نامصور دیدن
مه گردانست و برک که گردانست
فرقست بسی میان هر گردیدن