گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۲۳


ای ماه لطیف جانفزا خرمن من
وی ماه فرو کرده سر از روزن من
ای گلشن جان و دیدهٔ روشن من
کی بینمت آویخته بر گردن من