گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۲۸


این بنده مراعات نداند کردن
زیرا که به گل رفته فرو تا گردن
این مستی ما چو مستی مستان نیست
پیداست حد مستی افیون خوردن