گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۳۳


با دل گفتم اگر بود جای سخن
با دوست غمم بگو در اثنای سخن
دل گفت به گاه وصل با یار مرا
نبود ز نظاره هیچ پروای سخن