گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۳۷


با هر دو جهان چو رنگ باید بودن
بیزار ز لعل و سنگ باید بودن
مردانه و مرد رنگ باید بودن
ور نی به هزار ننگ باید بودن