گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۳۹


بر گرد جهان این دل آوارهٔ من
بسیار سفر کرد پی چارهٔ من
وان آب حیات خوش و خوشخوارهٔ من
جوشید و برآمد ز دل خارهٔ من