گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۴۰


بر گردن ما بهانه‌ای خواهی بستن
وز دام و دوال ما نخواهی رستن
بالا نگران شدی که بیگانه شده است
دف را بمیفشان که نخواهی رفتن