گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۴۲


پالوده شوی در طلب پالودن
فرسوده شوید در هوس فرسودن
تا لذت پالودنتان شرح دهد
ور نیست چگونه هست خواهد بودن