گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۴۹


جانهاست همه جانوران را جز جان
نانهاست همه نان طلبان را جز نان
هر چیز خوشی که در جهان فرض کنی
آن را بدل و عوض برود جز جانان