گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۵۱


جز جام جلالت اجل نوش مکن
جز نغمهٔ عشق کبریا گوش مکن
در کان عقیق فقر عشرت نقد است
می می‌خور و قصهٔ پرندوش مکن