گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۵۳


چندین به تو بر مهر و وفا بستهٔ من
ای خوی تو آزردن پیوستهٔ من
من صبر کنم ولیک ننگت نبود
یک روز تو از درد دل خستهٔ من