گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۵۴


چون آتش میشود عذارش به سخن
خون می‌چکد از چشم خمارش به سخن
چون می‌برود صبر و قرارش به سخن
ای عشق سخن بخش درآرش به سخن