گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۵۷


حرص و حسد و کینه ز دل بیرون کن
خوی بدو اندیشه تو دیگرگون کن
انکار زیان تست زو کمتر گیر
اقرار ترا سود دهد افزون کن