گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۶۰


در باده‌کشی تو خویش را ریشه مکن
وز باده و از ساده تو اندیشه مکن
با زنگی زلف او در آنور مجوی
اندیشهٔ باریک چنین پیشه مکن