گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۶۱


در بحر کرم حرص و حسد پیمودن
وین آب خوشی ز همدگر بربودن
ماهی ننهد آب ذخیره هرگز
چون بی‌دریا هیچ نخواهد بودن