گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۶۵


در دیدهٔ ما نگر جمال حق بین
کاین عین حقیقت است و انوار یقین
حق نیز جمال خویش در ما بیند
وین فاش مکن که خونت ریزد به زمین