گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۶۶


در راه نیاز فرد باید بودن
پیوسته حریص درد باید بودن
مردی نبود گریختن سوی وصال
هنگام فراق مرد باید بودن