گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۷۱


دل گرسنهٔ عید تو شد چون رمضان
وز عید تو شد شاد و همایون رمضان
وانگه عمل کمان به مو وابسته است
گر مو شود اندیشه نگنجد به میان