گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۷۴


دوشست دیدم یار جدائی جویان
با من به جفا و کین جدا شو گریان
امروز چنانم که جدا گشته ز جان
رخسارهٔ خود به خون فرقت شویان