گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۷۸


رفتی و نرفت ای بت بگزیدهٔ من
مهرت ز دل و خیالت از دیدهٔ من
میگردم من که بلکه پیشم افتی
ای راهنمای راه پیچیدهٔ من