گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۸۰


رو درد گزین درد گزین درد گزین
زیرا که دگر چاره نداریم جزین
دلتنگ مشو که نیستت بخت قرین
چون درد نباشدت از آن باش حزین