گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۸۵


شاخ گل تر بر سر عنبر میزن
وز تیغ مسلمان سر کافر میزن
چون نای توان بگوش من درمیدم
چون دف توام بروی من بر میزن