گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۸۹


شوری دارم که برنتابد گردون
شوریکه به خواب درنبیند مجنون
این کمینه ایست از سینهٔ دوست
تا سینهٔ پاک دوست چون باشد چون