گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۹۰


صورت همه مقبول هیولا میدان
تصویر گرش علت اولی میدان
لاهوت به ناسوت فرو ناید لیک
ناوست ز لاهوت هویدا میدان