گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۹۱


طبع تو چو سنگست و دلت چون آهن
وز آهن و سنگ جسته آتش سوی من
سنگت چو در آتش است ای ماه ختن
خرمن باشم که دل نهم بر خرمن