گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۹۲


طبعی نه که با دوست در آمیزم من
عقلی نه که از عشق بپرهیزم من
دستی نه که با قضا درآویزم من
پائی نه که از میانه بگریزم من