گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۹۳


عقلی که خلاف تو گزیدن نتوان
دینی که ز عهد تو بریدن نتوان
علمی که به کنه تو رسیدن نتوان
زهدی که در دام تو رهیدن نتوان