گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۹۵


فرخ باشد جمال سلطان دیدن
جان زنده شود ز روی جانان دیدن
من سلسلهٔ عشق تو دیدم در خواب
یارب چه بود خواب پریشان دیدن