گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۹۸


گر شادم و گر عراق و گر لورستان
روشن شده زانچهرهٔ چون نورستان
با منکر و با نکیر همدستی کن
تا دست زنان رقص کند گورستان